Εμπορικό δίκαιο

Ο τομέας

Οι δικηγόροι μας στο τμήμα Επιχειρήσεων και Χρηματοδότησης, παρέχουν συμβουλές  σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων της απόκτησης εταιριών, την χρηματοδότηση και σύσταση επιχειρήσεων/κοινοπραξιών (joint venture), καθώς και τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων. Οι σωστές εμπορικές συμβουλές σε τομείς αγοράς και πώλησης, προϋποθέσεις διανομής, συνεργασίας, συγχώνευσης αλλά και σχηματισμού συνεταιρισμού μπορούν να αποφέρουν μια καλύτερη συμφωνία και σε κάθε περίπτωση τη μέγιστη δυνατή προστασία  των περιουσιακών σας στοιχείων.

Κατηγορίες
Υποστήριξη – consulting επιχειρήσεων
Πτωχευτικό Δίκαιο – Εξυγίανση επιχειρήσεων
Εμπορικά σήματα ( Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων
Domain Name, Όροι χρήσης διαδικτυακών τόπων, Ηλεκτρονικό εμπόριο
Εταιρικό Δίκαιο ( Σύσταση, τροποποίηση, λύση και εκκαθάριση κάθε μορφής εταιρειών (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ανώνυμες Εταιρείες, υπεράκτιες, συνεταιρισμοί, σωματεία, κοινοπραξίες, αφανείς εταιρείες κλπ. )
Ίδρυση εταιρειών σε διεθνές επίπεδο, παροχή καθοδήγησης, επίβλεψη και εκπροσώπηση
Άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, Εξειδίκευση και πολυετής ενασχόληση με εταιρείες υγρών καυσίμων
Εμπορικές Συμβάσεις, Συμβάσεις Αντιπροσωπείας
Συνεργασίας & Διανομής, Μετασχηματισμοί, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Αποσχίσεις κλάδου [ Ν. 2190/1920, Ν. 1297/1972, Ν. 2166/1993 ]
Strategic Alliances, Πλήρης νομικός και πραγματικός έλεγχος (due diligence)
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και επιχείρησης, Factoring, Forfeiting, Leasing, Sale and Lease Back, Time Sharing
Οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων και εν γένει χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και εταιρειών
Αλληλόχρεοι Λογαριασμοί, Ομολογιακά Δάνεια και εν γένει Επιχειρηματικά Δάνεια
Capital Structure Management
Φορολογικός Σχεδιασμός Εταιρειών, Αξιολόγηση χρηματοδοτικών project
Ξενοδοχειακές – Τουριστικές επιχειρήσεις
Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής ιδιοκτησίας
Δίκαιο προστασίας καταναλωτού – Δίκαιο Ανταγωνισμού
Τραπεζικό Δίκαιο, Χρηματοοικονομικό Δίκαιο ( Χρηματοδοτικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς)
Εξαγορές – Συγχωνεύσεις, Startups – Νεοσύστατες επιχειρήσεις
Franchise
ταιρικές διαφορές και διαφορές μετόχων ( Διαφορές μεταξύ των μετόχων)
Εμπορικές διαφορές μεταξύ εταιρειών, Παράβαση σύμβασης και συμβατικές διαφορές
Διαφορές περί δικαίου του ανταγωνισμού, όπως είναι τα καρτέλ και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από ανταγωνιστές, Προστασία των Δικαιωμάτων Μετόχων Μειοψηφίας
Πράξεις οι οποίες συνιστούν απάτη κατά της Εταιρείας ή άλλων μετόχων από την πλειοψηφία
Αιτήσεις για εκκαθάριση εταιρειών, Διατάγματα δέσμευσης (Mareva - ασφαλιστικά μέτρα)
Διατάγματα αποκάλυψης (Norwhich Pharmacal) και έρευνας
Απαγορευτικά, Παρεμπίπτον (Interim Injunctions), διηνεκές και προστακτικά Διατάγματα
Αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων
Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων

Διαβάστε επίσης

Απαλλοτριώσεις
Ασφαλιστικό δίκαιο
Αστικό δίκαιο
Private Client