Απαλλοτριώσεις

Ο τομέας

Εκπροσωπούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτου για να διασφαλίσουμε την αποζημίωση που  δικαιούνται πριν την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου, είτε απευθείας, είτε με παρακατάθεσή της στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως ορίζει ο νόμος.

Διαβάστε επίσης

Αστικό δίκαιο
Αλλοδαποί / Μεταναστευτικό δίκαιο
Real Estate (μισθώσεις, αγοραπωλησίες, κατασκευές, επενδυτικό)
Νομικές συμβουλές