Δίκαιο ανταγωνισμού

Ο τομέας

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων / εμπορικών συμφωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων του ανταγωνισμού ( ελεύθερου και αθέμιτου) τόσο σε εθνικό, όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

Η ενασχόλησή μας καλύπτει μεταξύ άλλων, την έρευνα μονοπωλίων, τις συγκεντρώσεις κεφαλαίου, ζητήματα επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής, τον έλεγχο κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των αρμόδιων, εθνικών και ενωσιακών αρχών.

Διασφαλίζουμε την προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές κατά την παροχή  τραπεζικών και επενδυτικών, ασφαλιστικών, διαφημιστικών και ιατρικών  υπηρεσιών.

Κατηγορίες
Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού
Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο εξωδικαιοπρακτικών ενοχών

Διαβάστε επίσης

Private Client
Ασφαλιστικό δίκαιο
Αστικό δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο