Διοικητικό δίκαιο

Ο τομέας

Η εταιρία μας έχει αποκτήσει σημαντική πείρα σε θέματα δημοσίου δικαίου κατά την υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης και έχει αναπτύξει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε ζητήματα αγωγών αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, συνταγματικών δικαιωμάτων, φορολογικών ή τελωνειακών παραβάσεων, ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο, ατομικών προσφυγών κατά διοικητικών πράξεων, ζητημάτων πολεοδομικού δικαίου κλπ.

Κατηγορίες
Γενικό Δημοσιουπαλληλικό Δίκαιο
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
Πολεοδομικό
Εκπαιδευτικό

Διαβάστε επίσης

Δίκαιο ανταγωνισμού
Εμπορικό δίκαιο
Ασφαλιστικό δίκαιο
Μεταφράσεις & επικυρώσεις